Nhóm chất ổn định

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Chất Xơ

Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Carageenan

Carageenan Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Gelatin

Gelatin Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

C.M.C

CMC Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Xanthan Gum

XG Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie, nước tương

Guar Gum

GG Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Staffood CT-2C

CT-2C Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa, kem, bánh chocopie

Staffood CT-36

CT-36 Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa

Staffood CT-M2

CT-M2 Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa

Staffood CT

CT Bột Mì ăn liền, Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, chả lụa