Nhóm chất bảo quản

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dạng sản phẩm Loại sản phẩm Ghi chú

Natri Benzoate

Bột Bánh, nước trái cây.

Kali Sorbat

Bột Bánh, nước trái cây.

Acid Sorbic

Bột Bánh, nước trái cây.

Kali Lactate & Natri Acetate

Lỏng Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.

Sodium Dehydro Acetate

Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.

Staffood CT-M08

CT-M08 Bột Xúc xích, Bò viên, cá viên, heo viên, gà viên, chả lụa, bánh, khô bò, khô mực, nước trái cây.